Навчання з питань охорони праці (Загальний курс з ОП)

Опис курсу навчання:

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою.
Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною праці та забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві.

Программа курсу:

  • Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про працю.
  • Організація роботи з охорони праці.
  • Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
  • Пожежна безпека.
  • Електробезпека.
  • Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань.
  • Надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.
  • Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.
  • Безпека праці в галузі.

Перелік основних питань (тестів) за курсом “Загальний курс з охорони праці”

Якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань, працівник має право:
Комісія зобов’язана скласти у акт проведення розслідування нещасного випадку акт за формою Н-1 про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом і передати їх роботодавцеві для затвердження:
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. При цьому він зобов’язаний негайно повідомити про це:
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на:
Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити:
Cеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за рішенням:
З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?
З якою втратою працездатності (днів) нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню зі складанням акту Н-1?
Упродовж скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?
Формою перевірки знань з питань охорони праці у працівників є:
На підставі чого призначається комісія з розслідування нещасного випадку?
Чи забороняє Закон залучати неповнолітніх до понадурочних робіт?
Протягом скількох робочих днів повинно проведено розслідування професійного захворювання?
Здійснює державне управління охороною праці в країні, вищий державний орган:
Погіршення стану здоров’я працівника пов’язане з умовами праці:
Яким органом здійснюється фінансування охорони прані  на підприємстві:
Основні завдання Фонду соціального страхування :
Який орган утворює комісію та організовує проведення розслідування (якщо це не спеціальне розслідування):
Які організації здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці та розслідування нещасних випадків:
Хто проводить вступний інструктаж:
Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки  безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?
В яких випадках з перелічених проводиться цільовий інструктаж з охорони праці?
Прилад для контролю освітлення називається:
Яку ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з приміщення забрудненого повітря?
Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт?
Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних нещасних випадків на виробництві ?
Який нещасний випадок вважається пов’язаним  з виробництвом?
Чи вважається нещасний випадок пов’язаним з виробництвом, якщо він стався на території підприємства при участі у спортивних змаганнях за розпорядженням роботодавця?
Хто зобов’язаний гарантувати усім працівникам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві?
Тривалість робочого тижня для дорослих складає:
Що таке охорона праці ( термін):
За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі:
За заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці:
Ознакою ушкодження артерії є:
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють:
Припис спеціаліста з охорони праці скасовується:
Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?
Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці?
За якої кількості працівників створюється служба охорони праці на підприємстві (чол.)?
Які витрати на охорону праці у відсотках від фонду оплати праці встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?
Який проводиться інструктаж з охорони праці при порушенні працівником, учнем нормативних актів з охорони праці?
Протягом скількох робочих днів комісія повинна провести розслідування нещасного випадку?
Чи мають працівники підприємств та їх керівники відмовитись від навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці?
Протягом якого терміну, при незадовільному результаті перевірки знань з охорони праці, призначається повторна перевірка?
Яка відповідальність особи за ненадання допомоги потерпілому, який перебуває в небезпечному для життя стані:
Якого органу застосовуються норми, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці:
Фонд соціального страхування може відмовити у страхових виплатах, якщо мали місце:
Після завершення розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі:
За рішенням якого органу проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю:
У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?
При виникненні ситуації небезпечної для здоров’я працівника він може не виконувати роботу:
Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з техніки безпеки на робочих місцях?
Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин ?
Яким чином слід виходити із зони розтікання струму замикання на землю?
Яким нормативним актом чи актами регулюється порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?
З яких причин трапляється найбільша кількість нещасних випадків на виробництві ?
Фінансування охорони праці здійснюється:
Утворює комісію та організовує проведення розслідування (якщо це не спеціальне розслідування):
Розробка і здійснення санітарних та протиепідемічних заходів (СOVID-19) щодо умов праці стосовно рівнів чинників виробничого середовища
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані:
Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на:
За якої кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?
Яка кількість робочих днів необхідна для проведення розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?
Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?
Який вид інструктажу з охорони праці проводить “допускач”?
У скількох примірниках складається акт про нещасний випадок за формою Н – 1?
Не пізніше скількох діб роботодавець повинен видати потерпілому акти розслідування нещасного випадку?
Спеціаліст з охорони праці видав припис:
Право на страхові щомісячні виплати мають:
До виробничих шкідливих факторів відносяться:
Якщо працівником брутально порушені правила охорони праці та техніки безпеки, хто несе відповідальність за нещасний випадок?
При укладенні трудового договору з неповнолітнім:
Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло п’ять і більше осіб або травмовано десять і більше осіб, проводиться спеціальною комісією, яка утворюється:
Припис спеціаліста з охорони праці:
При наявності ознак ушкодження кісток черепа, струсу, забиття мозку треба:
Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми:
Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з:
Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві, при умові, якщо наказом, розпорядженням по підприємству, організації йому надано право проведення інструктажу?
За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?
Коли проводиться попереднє спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці, обов’язковий медичний огляд?
Чи має право інспектор державного нагляду за охороною праці заборонити експлуатацію підприємства, якщо порушення створюють загрозу здоров’ю працюючих?
Який проводиться інструктаж з охорони праці з працівниками, які щойно прийняті на роботу?
Який орган утворює спеціальну комісію та організовує проведення спеціального розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло п’ять і більше осіб або травмовано десять і більше осіб, проводиться спеціальною комісією, яка утворюється:
Знаки безпеки є такі:
Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є:
Повторний інструктаж з працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою проводиться не рідше:
Який проводиться інструктаж при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл тощо?
При якій мінімальній чисельності працівників на підприємстві виробничої сфери створюється служба охорони праці?
Що може сприяти перегріванню організму людини?
Роботи в газонебезпечних місцях (ємностях, бункерах, колодязях каналізації) проводиться за:
Який акт повинна скласти комісія з розслідування нещасного випадку?
Фонд соціального страхування фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу:
Які заходи захисту від дії електромагнітного випромінювання ви знаєте?
Вищим державним органом, що здійснює державне управління охороною праці в країні, є:
Хто має бути головою комісії під час розслідування нещасного випадку на виробництві?
З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?
Який віковий ценз встановлений для осіб, які працюють в умовах підвищеної небезпеки?
Працівники, які працюють за цивільно-правовим договором мають  бути застраховані:
На які об’єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?
Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?
Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?
Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:
Гранична норма за умови систематичного переміщення вантажів для жінок, старших 18 років, кг?
Який протипожежний інструктаж проводиться при самозайманні, загоранні та пожежах?
Який проводиться інструктаж з охорони праці при ліквідації аварій, стихійного лиха?
Відповідальний за стан охорони праці на підприємстві:
Кому зобов’язаний негайно повідомити працівник відмовляючись від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля?
При якій мінімальній кількості постраждалих нещасний випадок вважається груповим?
Хто входить до складу комісії з розслідування професійних захворювань та отруєнь?