Ст 18 Закону України «Про охорону праці» передбачає, що всі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005  регламентує порядок організації та проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємства.

Згідно з вимогами Положення навчання з питань охорони праці можна проводити як в учбовому центрі так і на підприємстві. Багато хто користується цим і формально проводять навчання на підприємстві протоколами перевірки знань. Такі дії є неправомырними і можуть призвести до відповідальності.

По-перше, Типове положення передбачає не формальне складання протоколів, а проведення навчання в вигляді семінарів або лекцій, з подальшою перевіркою знань у формі іспиту. Окрім цього навчання з питань охорони праці повинно бути оформлено належним чином, починаючи зі складання і затвердження роботодавцем планів навчання, робочих програм, навчальної документації, призначення викладачів, які мають відповідну кваліфікацію, з відповідною оплатою їм проведених занять та іспитів та багато чого іншого.

Однією з розповсюджених причин настання нещасних випадків є незадовільне навчання з питань охорони праці. І в випадку виявлення формального проведення навчання з питань охорони праці на підприємстві, особливо для робіт з підвищеною небезпекою це буде мати наслідки для роботодавця і осіб, що його організовували та проводили.

Організація навчання з питань охорони праці на підприємстві:

Які повноваження керівника:

  • затверджує наказом план-графік проведення Навчання, який складають раз на три роки;
  • затверджує перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників, який складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
  • створює умови для роботи комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
  • контролює оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення й облік посвідчень про перевірку знань тощо.

Як навчають

Кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці має відповідати Типовому положенню.

Форми організації навчання — лекції, семінари, модульне, дистанційне, екстернатне тощо, а також технічні засоби навчання — аудіовізуальні, комп’ютерні.

Перевірку проводить комісія, склад якої затверджує керівник своїм наказом.

Голова комісії — керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності. За потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.

До складу комісії закладу освіти входять:

  • спеціаліст служби охорони праці;
  • представник профспілки;
  • уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
  • Комісію вважають правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
  • Усі члени комісії мають пройти Навчання у порядку, встановленому Типовим положенням.

Як перевіряють знання

Перевірку знань здійснюють відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо, додержання яких належить до функціональних обов’язків працівників.

Питання для перевірки складають члени комісії з урахуванням місцевих умов. Затверджує перелік керівник підприємства.

Основними формами перевірки є тестування, залік, іспит.

Тестування проводять за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо).

Залік або іспит за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи.

У разі незадовільних результатів перевірки знань працівники протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань.

Працівників, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, до роботи не допускають.

Які документи оформлюють

Результати перевірки заносять до протоколу засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці,

Навчання з питань охорони праці працівників на підприємстві організувати можна, але це дуже не проста задача і виконати її в повному обсязі з додержанням всіх вимог законодавства не просто. Тому ми вам пропонуємо полегшити цей процес і провести якісне навчання Ваших працівників в нашому навчальному центрі.

Окрім того ми пропонуємо Вам високий рівень навчання, в ході якого Ваші працівники зможуть не тільки прослухати лекції висококваліфікованих спеціалістів, але й отримати відповіді на питання, які виникають у них під час роботи, отримати практичні навички організації роботи з додержанням вимог нормативно-правової бази з питань охорони праці України.